برداشت خریداران مسکن از آینده قیمت

پنج شنبه 1397/6/15


برداشت خریداران مسکن از آینده قیمت

این نوع برداشت درباره آینده قیمت مسکن که گروه قابل‌ توجهی از متقاضیان خرید آپارتمان دارند، در ۲ماه اخیر به شکل کاهش شدید حجم معاملات، خود را در بازار ملک نشان داد. اگر چه بخشی از علت ریزش معاملات خرید مسکن ناشی از تضعیف قدرت خرید در اثر جهش‌ های پی در پی قیمت بوده اما گروهی از متقاضیان انتظار دارند توفان قیمتی که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن شروع شد، در نیمه دوم سال از بازار خارج شود. این گروه به دنبال بروز شرایط مناسب – آرامش نسبی- در نیمه دوم سال برای ورود مجدد به بازار است.